Nhận diện âm mưu lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng

 HẢI LINH 

Với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, phản động của các thế lực thù địch, vì vậy, chúng ngày càng điên cuồng dùng mọi chiêu thức tinh vi, thâm độc, xảo trá tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Một trong những chiêu thức tinh vi, thâm độc, xảo trá đó là sự lợi dụng tôn giáo và đức tin của quần chúng vào tôn giáo để lôi kéo lực lượng, tạo dựng ngọn cờ chống phá, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, việc nhận diện cho đúng âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay là hết sức cần thiết. Xâu chuỗi tất cả các chiêu thức lợi dụng tôn giáo hiện nay của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị, có thể khái quát ở những phương diện cụ thể sau đây:

Một là, lợi dụng sự đối lập về tư tưởng  của tôn giáo với hệ tư tưởng duy vật khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đó là, trong thực tế hiện nay, lợi dụng sự đối lập giữa hệ tư tưởng duy tâm thần học của tôn giáo với hệ tư tưởng duy vật khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữa thế giới quan tôn giáo với thế giới quan duy vật các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đã vu cáo, xuyên tạc cho rằng: “Cộng sản diệt đạo”, “Nhà nước đàn áp tôn giáo”. Các đối tượng đã dựa vào đó để tuyên truyền xuyên tạc cho rằng chủ nghĩa xã hội là cộng sản vô thần, tôn giáo với cộng sản như nước với lửa, cộng sản luôn tìm cách hạn chế để tiến tới xóa bỏ tôn giáo, cho nên nếu có cộng sản thì không có tôn giáo… từ đó, chúng tiến hành các hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, gây hoang mang dư luận và chúng tạo ra tư tưởng đối lập, hướng các tôn giáo chống đối lại chính quyền.

Hai là, lợi dụng đức tin và các sinh hoạt tôn giáo của quần chúng tín đồ.

Các đối tường thường dùng giáo lý, giáo luật để mê hoặc; sử dụng giáo quyền, thần quyền để ép buộc, khống chế; dùng vật chất để mua chuộc, lôi kéo; thông qua các tổ chức giáo hội để kích động quần chúng tín đồ tham gia vào những hoạt động chống đối với chiêu bài “bảo vệ đạo Pháp”, từng bước biến họ thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương

Ba là, lợi dụng quan hệ của các tôn giáo Việt Nam với các cả nhân, tôn giáo ở nước ngoài.

Mục đích của chúng là để móc nối, câu kết, tìm kiếm sự viện trợ về vật chất, ủng hộ về tinh thần và hậu thuẫn về chính trị cho các hoạt động chống đối của chúng từ các thế lực chống đối ở nước ngoài. Chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước ta bằng việc tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá; tạo dựng sự dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở nước ngoài nằm trong các tổ chức hoạt động chống Việt Nam; đồng thời, hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá. 

Bốn là, lợi dụng sự tranh chấp, khiếu kiện về đất đai có liên quan đến tôn giáo và những sơ hở, vô ý thiếu sót trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo của một số địa phương.

Các đối tượng chống đối núp dưới danh nghĩa đòi đất vì lợi ích của giáo hội để tiến hành những âm mưu, hoạt động chống đối Nhà nước. Từ đó kích động quần chúng tín đồ nổi dậy chống đối chế độ, gây mất ổn định chính trị, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước. Điển hình như vụ Cầu Rầm tỉnh Nghệ An; vụ Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng; vụ 42 phố Nhà Chung, 178 Nguyễn Lương Bằng thành phố Hà Nội… Đồng thời, các đối tượng thường lợi dụng vào đó để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, kích động quần chúng tín đồ đạp phá tài sản, chống người thi hành công vụ, phá rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cản trở giao thông tại các địa phương. Đặc biệt, các đối tượng chống đối đã khai thác những sơ hở, thiếu sót rất nhỏ của cán bộ địa phương để kích động tín đồ. Điển hình là vụ gây rối ở Tam Tòa tỉnh Quảng Bình.

Những hoạt động chống phá trên đây của các thế lực thù địch đều nhằm mục đích làm cho nhân dân ta “tự diễn biến”, hình thành các nhân tố, các lực lượng, khuynh hướng chống phá cuộc sống thanh bình của nhân dân Việt Nam hiện nay; kích động gây mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dùng quần chúng để làm suy yếu hiệu lực của chính quyền. Thực chất đây là những chiêu thức rất nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lợi dụng tôn giáo để chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà Nhân Dân Việt Nam đã lựa chọn. Vì thế toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có đồng bào tôn giáo cần nhận diện rõ bản chất, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị, chủ động đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo của chúng. Kiên định lập trường, giữ vững niềm tin trước sau như một, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, không mắc lừa với các chiêu thức lợi dụng tông giáo của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị hiện nay, đồng thời, vạch trần những thủ đoạn xảo trá của chúng để mọi người được biết.

 

 

Nhận xét