NHẬN DIỆN ĐẤU TRANH VỚI BỌN PHẢN ĐỘNG, CƠ HỘI BẤT MÃN CHÍNH TRỊ CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        Trong những ngày gần đây trên một số báo nước ngoài, một số trang mạng xã hội và trang blogger, các đối tượng phản động, phần tử cơ hội bất mãn chính trị, chống đối cực đoan đã tiến hành tán phát nhiều tin, bài có nội dung xuyên tạc nói xấu về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Điển hình như, trên trang blog Chân Trời Mới, ngày 08/10/2019 đối tượng đỗ Ngà tán phát bài "Bàn về tính nhất quán trong hành động của Đảng Cộng sản", nội dung xuyên tạc, nói xấu Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam; vu khống Đảng cộng sản Việt Nam vi phạm hiến pháp và pháp luật; bôi nhọ, nói xấu đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Hiện nay các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị ở Việt Nam được sự tiếp sức của các thế lực thù địch, đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, vị thế và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước Việt Nam.
Các phần tử này thường núp dưới danh nghĩa đổi mới, cải cách, dân chủ, nhân quyền để mưu đồ lợi ích riêng. Cơ hội chính trị và bất mãn chính trị là hai khái niệm biểu hiện tư tưởng chính trị khác nhau, đều nguy hại, song có quan hệ chặt chẽ với nhau. Có thể khái quát một số dạng cơ hội, bất mãn chính trị ở nước ta, đó là:
 Những người có lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng, dễ dao động, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Do bản chất cơ hội, lập trường mơ hồ, thiếu kiên định, khi cách mạng gặp khó khăn, bất lợi thì hoang mang, thỏa hiệp với kẻ thù, quay lại chống phá cách mạng.
Những người lợi dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để mưu cầu lợi ích riêng. Họ thường che giấu mặt thật, ít bày tỏ quan điểm, chính kiến rõ ràng, thái độ chính trị trung dung, thỏa hiệp, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, “dĩ hòa vi quý”, chỉ làm việc có lợi cho bản thân; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng, hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ không trong sáng.
Những người suy thoái, biến chất về tư tưởng chính trị, hoặc bị kỷ luật, sinh bất mãn, bị các thế lực thù địch tác động, lôi kéo, mua chuộc. Hầu hết những phần tử này có tham vọng chính trị, chức quyền và khi tham vọng không được đáp ứng thì họ bất mãn.
Những người thực dụng về kinh tế họ sẵn sàng rẽ theo bất cứ con đường nào miễn là có lợi ích kinh tế lớn hơn. Khi mục đích kinh tế không đạt được, do các nguyên nhân khác nhau mà “phát kiến” không được chấp nhận, hoặc mối quan hệ kinh tế không trong sáng bị phát hiện, ngăn chặn, các phần tử này lập tức thể hiện thái độ chống đối Đảng, chế độ.
Đấu tranh với các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị là yêu cầu khách quan, thường xuyên, là vấn đề cấp bách, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ, tới sinh mệnh của Đảng. Việc đấu tranh là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành và để có hiệu quả cao cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:
Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự vững mạnh, không tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất đoàn kết; chủ động phát hiện, kiên quyết, kiên trì đấu tranh và xử lý bằng hình thức phù hợp đối với người cơ hội, bất mãn chính trị, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; Tích cực và chủ động đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động cần dựa trên cơ sở khoa học xác đáng, với luận điểm đúng đắn, luận cứ rõ ràng, luận chứng sắc bén, có tính thuyết phục cao.                  P.C          

Nhận xét