NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NHÂN DÂN VỀ XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ ĐẤU TRANH VỚI BỌN PHẢN ĐỘNG
Trên trang facebook Người buôn gió, ngày 06/10/2019 đối tượng Bùi Thanh Hiếu tán phát bài "Đầu không ngoảnh lại", nội dung lợi dụng những sai phạm trong quản lý Nhà nước về kinh tế, xã hội, văn hóa... trong thời gian qua để xuyên tạc tình hình của đất nước; nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ; kêu gọi người dân rời bỏ Tổ quốc để sang các nước có chế độ chính trị khác. Trước tình hình đó, chúng ta phải tăng cường giáo dục nhân dân và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc đó. 
Thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân nhân về tính tất yếu, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi người dân nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyển, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa...;chủ động ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để đất nước bị động, bất ngờ. Ngăn chặn mọi âm mưu lợi dụng các vấn đề yếu kém của một bộ phận cán bộ đảng viên và những sai phạm trong quản lý Nhà nước về kinh tế, xã hội, văn hóa...để chia rẽ khối đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua; các cuộc vận động xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và ý chí quật cường của dân tộc nhằm động viên sức người, sức của, tiềm năng trí tuệ sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh đập tan âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Làm cho mọi người dân nhận dạng chính xác và bác bỏ những luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc phá hoại của các thế lực thù địch nhằm đánh lạc hướng và gây ra sự chủ quan duy ý chí về ý thức quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Tăng cường tuyên truyền giáo dục làm cho nhân dân, quân đội kiên định nguyên tắc Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước những khó khăn thách thức của quá trình đổi mới đất nước, bọn cơ hội chủ nghĩa trong nước câu kết với bọn phản bội lưu vong và chủ nghĩa đế quốc, chúng đổ lỗi cho Đảng ta về sự tụt hậu về kinh tế so với các nước trên thế giới, vì Đảng làm trái quy luật phát triển kinh tế, đòi phải phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chúng tấn công vào đường lối phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo sẽ không phát triển sức mạnh của toàn dân tộc vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Những luận điệu thù địch đó, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh vạch trần, phê phán, bác bỏ, làm phá sản âm mưu của chúng. Đây là yêu cầu quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc, lòng tin của mọi người dân Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo đảm cho nền tảng tư tưởng lý luận của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần, thấm sâu vào tâm trí, hành động của các tầng lớp nhân nhân. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã trở thành bản sắc văn hóa của dân tộc, chúng ta phải giữ gìn và phát huy hơn nữa trong điều kiện hiện nay. Để trở thành sức mạnh nội lực chống lại những quan điểm sai trái, nhất là quan điểm phản động thúc dục nhân dân rời bỏ Tổ quốc đi sang nước khác.
Thực chất các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch là chia rẽ nhân dân với Đảng, làm mất vai trò lãnh đạo và đi đến xóa bỏ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa đang xây dựng ở Việt Nam. Vì vậy, chúng ta kiên quyết đấu tranh và trừng trị đích đáng những kẻ chống đối, phá hoại cách mạng của nhân dân, Đảng cộng sản Việt Nam đã lựa chọn.    P.C

Nhận xét