TUYỆT ĐỈNH HAY MỘT SỰ PHIẾN DIỆN


Chủ nghĩa tư bản không phải là tuyệt đỉnh trong sự phát triển của lịch sử xã hội nhân loại

HP
Lý luận hình thái kinh tế xã hội đã chỉ ra xã hội loài người thống nhất hữu cơ của các yếu tố căn bản, sống động, cấu thành và vận động phát triển theo một tiến trình lich sử tự nhiên. Loài người đã và đang trải qua năm hình thái kinh tế xã hội, đang tiến tới hình thái kinh tế xã hội cao – hình thái kinh tế xã hội cộng sản. Chủ nghĩa tư bản là thành tựu của nhân loại. Tuy nhiên, nó đã và đang bộc lộ những hạn chế và có những hạn chế không thể khắc phục do bản chất của chế độ xã hội quy định. Tất yếu loài người sẽ tiến tới xã hội cao hơn. 
Lý luận hình thái kinh tế xã hội là một trong các phát kiến vĩ đại mà nhân loại đã thừa nhận.
Coi chủ nghĩa tư bản là tuyệt đỉnh, là sự phát triển cao nhất, để từ đó đi tới phủ nhận những thành tựu của chủ nghĩa xã hội, cũng như con đường, nguyên lý của chủ nghĩa Mác đã vạch ra là quan điểm phản khoa học, phản tiến bộ, PHIẾN DIỆN, bảo thủ, lỗi thời, bao biện cho sự tồn tại, bóc lột của giai cấp tư sản. Nhận xét