Bài đăng

Nhận diện một số xu thế trong thế giới tác động đến tư duy chiến lược và đối ngoại quốc gia hiện nay

Quân đội nhân dân Việt Nam tăng cường công tác dân vận, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 - quan điểm hòa bình, tự vệ

Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, của dân, do dân, vì dân